ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวาสนา บุญขจร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

นางเสาวลักษณ์ สุทธิลักษมุนีกุล
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายธุรการ
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นายบุญเกิด ไชยวงค์
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายวิชาการ
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางชุติกาญจน์ วงคำตา
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายนราธิป ประสมบูรณ์
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

นายสุทธิพงษ์ กัลปดี
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายส่งเสริมสนับสนุน
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาวสุวาลี เที่ยงธรรม
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวกลีบผกา บุญประสาร
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายเปี่ยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางนงลักษณ์ คงคะรัศมี
ครู คศ.2
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

นางเพ็ญจันทร์ ถือสัตย์
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางเครือวัลย์ ตุ้มสังข์ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางจุไรรัตน์ หลักชุม
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นายวิโรฒ ยืนยง
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสุปรียา สะวานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

จริยา จันทวี
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10

นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางวัชรี พลศรี
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายสิทธิพรชัย กัลปดี
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

นางสาววีรนุช อุดมคำ
ครู คศ.2
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางเอื้อนทิพย์ สุกุ
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสรินยา ศรีธัญ
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นายสุทธิพงษ์ เนื้ออ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางทรรศนีย์ วรรณตรง
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

นางสาวณัตินาพร บัวพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางอรทัย คำวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นางสาวเบญจพร อินทรสด
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นางรัตติยา ตุ้มอ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาวสุภณัฐฎินันท์ ปัญญาสาย
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

นางชนม์สิตา มุกดาหาร
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13

นางสาววรัชยา หาระสาร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นางอรอุมา คำเลิศ
ครู คศ.3

นายพนัส แก่นอาสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

อรรถพล แท่นแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นายชิติสรรค์ ไชยคุณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางผกาสวรรค์ สุทธิ ณ นาวิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาวเบญจพร จันทร์จำปา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวสุกัญญา กัญกาญจนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสิทธิศักดิ์ พสุมาตร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางปวีณา แสงกล้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/15

นางสาวพิชญาดา สุยะรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายปรเมศศวร์ สุธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4