ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรอุมา คำเลิศ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรทัย คำวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญเกิด ไชยวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจพร อินทรสด
ครูชำนาญการrพิเศษ

นายพนัส แก่นอาสา
ครูชำนาญการ

นางรัตติยา ตุ้มอ่อน
ครูชำนาญการ

นางเกษร พุทธลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวารินทร์ แสงสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกมลฉัตร ปัญญาดี
ครู คศ.3

นางสุวิมล โคตรคันทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา ทุมมากรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกลีบผกา บุญประสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเปี่ยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงลักษณ์ คงคะรัศมี
ครูชำนาญการ

นางเพ็ญจันทร์ ถือสัตย์
ครู คศ.3

นางเครือวัลย์ ตุ้มสังข์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุไรรัตน์ หลักชุม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวลักษณ์ สุทธิลักษมุนีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิโรฒ ยืนยง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุปรียา สะวานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.อ.โชติ อำนาจบุดดี
ครูชำนาญการ

นางวาสนา บุญขจร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุทธิพงษ์ กัลปดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจริยา จันทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติกาญจน์ วงคำตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชญาดา สุยะรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปวีณา แสงกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชรี พลศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางผกาสวรรค์ สุทธิ ณ นาวิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอรรถพล แท่นแก้ว
ครูชำนาญการ

นายสิทธิพรชัย กัลปดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววีรนุช อุดมคำ
ครู คศ.2

นายชิติสรรค์ ไชยคุณ
ครูผู้ช่วย

นางเอื้อนทิพย์ สุกุ
ครูชำนาญการrพิเศษ

นางสรินยา ศรีธัญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวาลี เที่ยงธรรม
ครู คศ.2

นายนราธิป ประสมบูรณ์
ครูชำนาญการrพิเศษ

นายสุุทธิพงษ์ เนื้ออ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจพร จันทร์จำปา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลทิพย์ อินออง

นางสาวฐิติรัตน์ หลักบุญ