ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรอุมา คำเลิศ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรทัย คำวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญเกิด ไชยวงค์
ครู คศ.3
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจพร อินทรสด
ครู คศ.3
ครูชำนาญการrพิเศษ

นายพนัส แก่นอาสา
ครู คศ.2
ครูชำนาญการ

นางรัตติยา ตุ้มอ่อน
ครูชำนาญการ

นางเกษร พุทธลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวารินทร์ แสงสว่าง
ครู คศ.3
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกมลฉัตร ปัญญาดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวิมล โคตรคันทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา ทุมมากรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกลีบผกา บุญประสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเปี่ยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข
ครู คศ.3
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงลักษณ์ คงคะรัศมี
ครูชำนาญการ

นางเพ็ญจันทร์ ถือสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเครือวัลย์ ตุ้มสังข์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุไรรัตน์ หลักชุม
ครู คศ.3
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวลักษณ์ สุทธิลักษมุนีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิโรฒ ยืนยง
ครู คศ.3
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุปรียา สะวานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.อ.โชติ อำนาจบุดดี
ครู คศ.2
ครูชำนาญการ

นางวาสนา บุญขจร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุทธิพงษ์ กัลปดี
ครูชำนาญการพิเศษ

จริยา จันทวี
ครู คศ.3
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติกาญจน์ วงคำตา
ครู คศ.3
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชญาดา สุยะรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปวีณา แสงกล้า
ครู คศ.3
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชรี พลศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางผกาสวรรค์ สุทธิ ณ นาวิน
ครู คศ.3
ครูชำนาญการพิเศษ

อรรถพล แท่นแก้ว
ครู คศ.2
ครูชำนาญการ

นายสิทธิพรชัย กัลปดี
ครู คศ.3
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววีรนุช อุดมคำ
ครู คศ.1

นายชิติสรรค์ ไชยคุณ
ครูผู้ช่วย

นางเอื้อนทิพย์ สุกุ
ครูชำนาญการrพิเศษ

นางสรินยา ศรีธัญ
ครู คศ.3
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวาลี เที่ยงธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนราธิป ประสมบูรณ์
ครู คศ.3
ครูชำนาญการrพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุทธิพงษ์ เนื้ออ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจพร จันทร์จำปา
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติรัตน์ หลักบุญ
อื่นๆ

นางสาวสุกัญญา กัญกาญจนะ
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิศักดิ์ พสุมาตร์
ครูผู้ช่วย