ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1345796
Page Views 3004814
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิโรฒ ยืนยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายบุญเกิด ไชยวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุไรรัตน์ หลักชุม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพนัส แก่นอาสา
ครูชำนาญการ

นางอรอุมา คำเลิศ
ครูชำนาญการ

นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษร พุทธลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุเมตตา สายโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวารินทร์ แสงสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงลักษณ์ คงคะรัศมี
ครูชำนาญการ

นางสุวิมล โคตรคันทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา ทุมมากรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกลีบผกา บุญประสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเปี่ยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรทัย คำวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจพร อินทรสด
ครูชำนาญการ

นางเครือวัลย์ ตุ้มสังข์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชญาดา สุยะรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกมลฉัตร ปัญญาดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวลักษณ์ สุทธิลักษมุนีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตติยา ตุ้มอ่อน
ครูชำนาญการ

นางสุปรียา สะวานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมนัญญาโรจน์ ภูธา
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.อ.โชติ อำนาจบุดดี
ครูชำนาญการ

นางสาวนา บุญขจร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุทธิพงษ์ กัลปดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจริยา จันทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติกาญจน์ วงคำตา
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญจันทร์ ถือสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปวีณา แสงกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชรี พลศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางผกาสวรรค์ สุทธิ ณ นาวิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอรรถพล แท่นแก้ว
ครูชำนาญการ

นายสิทธิพรชัย กัลปดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววีรนุช อุดมคำ
ครู คศ.1

นายชิติสรรค์ ไชยคุณ
ครูผู้ช่วย

นางเอื้อนทิพย์ สุกุ
ครู คศ.3

สรินยา ศรีธัญ
ครู คศ.3

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com