กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวาสนา บุญขจร
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางเอื้อนทิพย์ สุกุ
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายวิชาการ
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
อีเมล์ : auantip@gmail.com

นางสรินยา ศรีธัญ
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายธุรการ
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : sarinya@narinukun.ac.th

นายสุทธิพงษ์ กัลปดี
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางชุติกาญจน์ วงคำตา
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายสนับสนุนและบริหารทั่วไป
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
อีเมล์ : Chootigarn@narinukun.ac.th

นางสาวณัตินาพร บัวพันธ์
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
อีเมล์ : nattinapon.bua@gmail.com

นางทรรศนีย์ วรรณตรง
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
อีเมล์ : nokkopee@gmail.com

นางพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯกลุ่มงานเทคโนโลยี
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : pimsuda9@gmail.com

นางเสาวลักษณ์ สุทธิลักษมุนีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้าสำนักงานบริหารบุคคลและงบประมาณ
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

นางสุปรียา สะวานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา
ครู คศ.3
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นายสุทธิพงษ์ เนื้ออ่อน
ครู
หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
อีเมล์ : mao-chester@hotmail.com

นายวิโรฒ ยืนยง
ครูค.ศ.3
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
อีเมล์ : wirrot75@hotmail.com

นางสาวเบญจพร อินทรสด
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวสุภณัฐฎินันท์ ปัญญาสาย
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางวีรนุช ยังเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
อีเมล์ : hikaru4kai@gmail.com

นางสาวสุวาลี เที่ยงธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้างานโภชนาการโรงเรียน
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
อีเมล์ : tooksuwalee@hotmail.com

นางจริยา จันทวี
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
อีเมล์ : jariya@narinukun.ac.th

นางสาวณัฏฐพัชร์ ดุลยปภัสศร
ครู
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
อีเมล์ : nutthaphatdun@gmail.com

นางวิมลรัตน์ ทุมเมฆ
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
อีเมล์ : Narika_tui@hotmail.com

นางบุษยา เจริญรอย
ครู ค.ศ.2
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น
อีเมล์ : busaya.turin@gmail.com

นางสาวอาริสา วิระพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
อีเมล์ : awarisa6364@gmail.com

นางเพ็ญจันทร์ ถือสัตย์
ครู คศ.3
หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์
หัวหน้างานชุมชน
ครูประจำสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
อีเมล์ : Phenjun@narinukun.ac.th

นางรัตติยา ตุ้มอ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
อีเมล์ : Rattiya1277@gmail.com

นายเปี่ยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
อีเมล์ : Piamsak@narinukun.ac.th

นายสิทธิพรชัย กัลปดี
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
อีเมล์ : sitthipornchai.kallapadee@gmail.com

นางวัชรี พลศรี
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
อีเมล์ : watcharee@narinukun.ac.th.

นางชนม์สิตา มุกดาหาร
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
อีเมล์ : Chonsita2514@gmail.com

นางธารทิพย์ ทานะ
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12
เบอร์โทร : 0819026945
อีเมล์ : than.thip@hotmail.com

นางทิพวรรณ ศรีภาค์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เบอร์โทร : -

นายชัชวาล ใจโชติ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
เบอร์โทร : 0952266195
อีเมล์ : krukeng@narinukun.ac.th

นายนิธิกร ประสาทศรี
ครู
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
อีเมล์ : nithikorn@narinukun.ac.th

นางสาวหทัยชนม์ นนท์เรืองฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
อีเมล์ : hathichon@narinukun.ac.th

นายวัลลภ บุญช่วย
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
อีเมล์ : wanlop@narinukun.ac.th

นางสาวธาริตา​ โพธิ์จันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
อีเมล์ : tarita@narinukun.ac.th

นางสาวฐิตินันท์​ ไชยนันทน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/14
เบอร์โทร : 0944940174
อีเมล์ : thitinan@narinukun.ac.th

นางสาวเบญจมาศ​ เพ็งอุดม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
เบอร์โทร : 0981139213
อีเมล์ : benchamat123@narinukun.ac.th

นายวรวิทย์ ธรรมเที่ยง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ