กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวาสนา บุญขจร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำสาขาวิชาเคมี
เบอร์โทร : 0839660845

นางเสาวลักษณ์ สุทธิลักษมุนีกุล
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายธุรการ
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
เบอร์โทร : 0885810255

นางชุติกาญจน์ วงคำตา
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0878804101

นายสุทธิพงษ์ กัลปดี
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายส่งเสริมสนับสนุน
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
เบอร์โทร : 0879622289

นายนราธิป ประสมบูรณ์
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
เบอร์โทร : 0885813086
อีเมล์ : ืnaratipprasomboon12345@gmail.com

นางสาวสุวาลี เที่ยงธรรม
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
อีเมล์ : tooksuwalee@hotmail.com

นางทิพวรรณ ศรีภาค์
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯกลุ่มงานเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
เบอร์โทร : 0626642518

นายวิโรฒ ยืนยง
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0973325631
อีเมล์ : wirrot75@hotmail.com

นางสุปรียา สะวานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0818199824
อีเมล์ : supreeyas359@gmail.com

นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0899433136

นายสุทธิพงษ์ เนื้ออ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0633967173
อีเมล์ : mao-chester@hotmail.com

นางวีรนุช อุดมคำ
ครู คศ.2
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0905977773
อีเมล์ : ้hikaru4kai@gmail.com

นางสรินยา ศรีธัญ
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
เบอร์โทร : 0943062910
อีเมล์ : benten.tri@gmail.com

นางสาวณัตินาพร บัวพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0910188914
อีเมล์ : ์nattinapon.bua@gmail.com

นางสาวสุภณัฐฎินันท์ ปัญญาสาย
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14
เบอร์โทร : 0934163231

จริยา จันทวี
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
เบอร์โทร : 0857747501
อีเมล์ : jariya@narinukun.ac.th

นางสาวเบญจพร อินทรสด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
เบอร์โทร : 0856333688
อีเมล์ : benjaporn.in@gmail.com

นางเพ็ญจันทร์ ถือสัตย์
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
เบอร์โทร : 0818773244
อีเมล์ : Ksp205@ hotmail.com

นายเปี่ยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
เบอร์โทร : 0819762080
อีเมล์ : Piamsak@narinukun.ac.th

นางรัตติยา ตุ้มอ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
เบอร์โทร : 0817891277
อีเมล์ : Rattiya1277@gmail.com

ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ครู คศ.3
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน/หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูป

เบอร์โทร : 089-9493550
อีเมล์ : Km.sak1401@gmail.com

นายสิทธิพรชัย กัลปดี
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
เบอร์โทร : 0833839144
อีเมล์ : sitthipornchai.kallapadee@gmail.com

นางทรรศนีย์ วรรณตรง
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
เบอร์โทร : 0942809449
อีเมล์ : nokkopee@gmail.com

นางวัชรี พลศรี
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
เบอร์โทร : 0868701360
อีเมล์ : Watcharee_noy@hotmail.co.th

นางเอื้อนทิพย์ สุกุ
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
เบอร์โทร : 0883778180
อีเมล์ : auantip@gmail.com

นางชนม์สิตา มุกดาหาร
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
เบอร์โทร : 0918315337
อีเมล์ : Chonsita2514@gmail.com

นายนิธิกร ประสาทศรี
ครู
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายชัชวาล ใจโชติ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/10
เบอร์โทร : 0952266195
อีเมล์ : krukeng@narinukun.ac.th

นางธารทิพย์ ทานะ
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
เบอร์โทร : 0819026945
อีเมล์ : than.thip@hotmail.com

นางพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เบอร์โทร : -
อีเมล์ : pimsuda9@gmail.com

ณัฏฐพัชร์ ดุลยปภัสศร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/13
เบอร์โทร : 0874484747
อีเมล์ : nutthaphatdun@gmail.com