ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวาสนา บุญขจร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

นางเสาวลักษณ์ สุทธิลักษมุนีกุล
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายธุรการ
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นางชุติกาญจน์ วงคำตา
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายสุทธิพงษ์ กัลปดี
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายส่งเสริมสนับสนุน
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นายนราธิป ประสมบูรณ์
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

นางสาวสุวาลี เที่ยงธรรม
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางทิพวรรณ ศรีภาค์
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯกลุ่มงานเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายวิโรฒ ยืนยง
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสุปรียา สะวานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายสุทธิพงษ์ เนื้ออ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวกลีบผกา บุญประสาร
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางวีรนุช อุดมคำ
ครู คศ.2
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสรินยา ศรีธัญ
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นางสาวณัตินาพร บัวพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวสุภณัฐฎินันท์ ปัญญาสาย
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

จริยา จันทวี
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10

นางสาวเบญจพร อินทรสด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นางเพ็ญจันทร์ ถือสัตย์
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นายเปี่ยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางรัตติยา ตุ้มอ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ครู คศ.3
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน/หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูป

นายสิทธิพรชัย กัลปดี
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

นางทรรศนีย์ วรรณตรง
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

นางวัชรี พลศรี
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางเอื้อนทิพย์ สุกุ
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางชนม์สิตา มุกดาหาร
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13

นายนิธิกร ประสาทศรี
ครู
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายชัชวาล ใจโชติ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/14

นางธารทิพย์ ทานะ
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาววรัชยา หาระสาร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ ดุลยปภัสศร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/13