ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชุติกาญจน์ วงคำตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0878804101
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
157 ถ. อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 ร.ร.นารีนุกูล ครุูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล