ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกามนิตย์ พาภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุมาลี พาหะพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสมควร สุธรรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางกันธิมา ศรีวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางวิไลวรรณ ลิ้มจิตรกร
ครู คศ.3

นายสัมฤทธิ์ ภูธา
ครู คศ.3

นางสาวดวงฤดี อารยะพงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางกนกรัตน์ โคตรสมบัติ
ครู คศ.3

นายประศาสตร์ พวงผกา
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ วงเวียน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายพิชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
ครู คศ.2

นางดวงใจ ชูชื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางจุฑามณี จอมหงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวจิตรลดา บุญรมย์
ครู คศ.3

นางกิติยารัตน์ ลายทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายตะวัน ทองสรรค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางขจรศรี เวียงแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางมาลินี วงษ์คำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/11

นางหฤทัย บุญช่วย
ครู คศ.3

นายอวยชิต สื่อยรรยงศิริ
ครู คศ.3