ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1345793
Page Views 3004811
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกามนิตย์ พาภักดี
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุมาลี พาหะพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญญาภรณ์ สมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมควร สุธรรมมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาติชาย สุภสร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบานเย็น เจริญบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกันธิมา ศรีวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนัญญา หงษ์อินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอวยชิต สื่อยรรยงศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวพร สุภสร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพนาถ ธรรมชอบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ ลิ้มจิตรกร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสัมฤทธิ์ ภูธา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
ครูชำนาญการ

นางสาวดวงฤดี อารยะพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกรัตน์ โคตรสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกรัตน์ โคตรสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประศาสตร์ พวงผกา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลยา ตาน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงลักษณ์ วงเวียน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงใจ ชูชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฑามณี จอมหงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตรลดา บุญรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกิติยารัตน์ ลอยทอง
ครูชำนาญการ

นายตะวัน ทองสรรค์
ครูชำนาญการ

นางสาวชลิดา มีแสง
ครูชำนาญการ

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com