ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกามนิตย์ พาภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุมาลี พาหะพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสมควร สุธรรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางภัคพิชา สุวรรณเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางเครือวัลย์ ลาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวธัญญาภรณ์ สมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.ปลาย

นางนัยรัตน์ พงษ์เฉลี่ยว
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.ต้น

นางสุวพร สุภสร
ครู คศ.3

นายชาติชาย สุภสร
ครู คศ.3

นางธนัญญา หงษ์อินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางกันธิมา ศรีวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางวิไลวรรณ ลิ้มจิตรกร
ครู คศ.3

นายสัมฤทธิ์ ภูธา
ครู คศ.3

นางสาวดวงฤดี อารยะพงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางกนกรัตน์ โคตรสมบัติ
ครู คศ.3

นายประศาสตร์ พวงผกา
ครู คศ.3

นางกัลยา ตาน้อย
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ วงเวียน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายพิชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
ครู คศ.2

นางดวงใจ ชูชื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางจุฑามณี จอมหงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวจิตรลดา บุญรมย์
ครู คศ.3

นางกิติยารัตน์ ลายทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายตะวัน ทองสรรค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางชลิดา แสนทวีสุข
ครู คศ.2

นางขจรศรี เวียงแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

มาลินี วงษ์คำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/11

นางหฤทัย บุญช่วย
ครู คศ.3

นางสาววนิตา ดวงบุบผา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นายอวยชิต สื่อยรรยงศิริ
ครู คศ.3