ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทรรศนีย์ วรรณตรง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0942809449
อีเมล์ : nokkopee@gmail.com
ที่อยู่ :
7 ซ.พนม 7 ถ.พนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2543 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ครู ค.ศ.1
ปี 2554 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ครู ค.ศ.2
ปี 2555 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ครู ค.ศ.2
ปี 2558 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ครู ค.ศ.3
ปี 2561 โรงเรียนนารีนุกูล ครู ค.ศ.3
ปี 2561- ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู ค.ศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลหนึ่งแสนครูดี