ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุปรียา สะวานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0818199824
อีเมล์ : supreeyas359@gmail.com
ที่อยู่ :
365/4 ถนนบูรพาใน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 คบ.ฟิสิกส์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
2547 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา(เน้นฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2542 โรงเรียนพนมอดุลวิทยา 2 ชำป่างาม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2546 โรงเรียนประทุมวราชวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 5
2552 โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล