ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวาลี เที่ยงธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำสาขาวิชาเคมี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : tooksuwalee@hotmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนนารีนุกูล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัยอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 มิถุนายน 2551 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย
25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนารีนกูล ครูชำนาญการ
6 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนารีนกูล ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล