งานแนะแนว

นางจงรักษ์ ผ่องโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนว
เบอร์โทร : 0898456815
อีเมล์ : ning5600@hotmail.com

นางอรมัย ประทุมมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
เบอร์โทร : 0989962508
อีเมล์ : Aramaipr@gmail.com

นางสมมาศ พลวิชิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
เบอร์โทร : 0831252489
อีเมล์ : sommas@narinukun.ac.th

นางสาวรัตนา เพียรขนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0856116407
อีเมล์ : phainchanaratana@gmail.com

นางธิดารัตน์ แก้วภมร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/14
เบอร์โทร : 045255862
อีเมล์ : thidarat.58@gmail.com

นางเลิศลักษณ์ จันทร์เขียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/16
เบอร์โทร : 0812655279
อีเมล์ : lertluck46556@gmail.com

นางสินีนารถ ชนะรัตนุบล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0899480819
อีเมล์ : sineenart33@gmail.com