ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนวการศึกษา

นางจงรักษ์ ผ่องโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

อรมัย ประทุมมา
ครู คศ.3

ธนวัน สายเนตร
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นางสมมาศ พลวิชิต
ครู คศ.3

นางสาวรัตนา เพียรขนะ
ครู คศ.3

นางยุพาพร โพธิสาร
ครู คศ.3

นางเลิศลักษณ์ จันทร์เขียว
ครู คศ.3