ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนวการศึกษา

นางจงรักษ์ ผ่องโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

อรมัย ประทุมมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

ธนวัน สายเนตร
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสมมาศ พลวิชิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาวรัตนา เพียรขนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางเลิศลักษณ์ จันทร์เขียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/16

นางสินีนารถ ชนะรัตนุบล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ