ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : จริยา จันทวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0857747501
อีเมล์ : jariya@narinukun.ac.th
ที่อยู่ :
258 หมู่ที่ 9 ซอยหนองหว้า 20 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาโท / กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ มหาสารคาม / วิทยาศาสตร์ศึกษา (เน้นชีววิทยา)
2534 ปริญญาตรี / ค.บ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี / ชีววิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536-2537 โรงเรียนอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2538 - 2555 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ครุู วิทยาฐานะ ชำนาญการพิเศษ
2555-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครุู วิทยาฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Best Practice นวัตกรรม “ชุดกิจกรรม เรื่องสารพันธุกรรม” ปี 2555
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกเรียนรู้คำศัพท์ เรื่องฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ โรงเรียนนารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปี 2559
3 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเรื่องสารพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554
4 การศึกษาความเชื่อในประสิทธิผลการสอนของนักศึกษาในโครงการคุรุทายาทของวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2535
5 การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความตระหนัก ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้แบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2548