ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวัชรี พลศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0868701360
อีเมล์ : Watcharee_noy@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
27/1 ซอยชยางกูร 22 ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอุลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จช)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูกำแพงเพชร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล