ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางธารทิพย์ ทานะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819026945
อีเมล์ : than.thip@hotmail.com
ที่อยู่ :
169 ม.10 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
2533 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนารีนุกูล
2536 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
2540 ปริญญาตรี วท.บ. สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
2541 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541 - 2546 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อ.1 ระดับ 3
2546 - 2551 โรงเรียนเก่าขามวิทยา อ.2 ระดับ 6
2552-2553 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ครู วิทยฐานะชำนาญการ
2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูที่ปรึกษา การพัฒนาเว็บไซต์ รางวัลชมเชย ม.อุบลฯ(วิทย์ 60)
2 ครูที่ปรึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 เขียนโปรแกรมภาษาซี ม.อุบลฯ(วิทย์ 60)
3 ครูที่ปรึกษา โครงงานซอฟต์แวร์ ม.ต้น ระดับเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรมนร.64 (ภาค)
4 ครูที่ปรึกษาการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3 ระดับเหรียญทองแดง ศิลปหัตถกรรมนร.65 (ภาค)
5 ครูที่ปรึกษา ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.1-3 ระดับเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรมนร.65 (ภาค)
6 ครูที่ปรึกษา โครงงานซอฟต์แวร์ ระดับเหรียญเงิน ศิลปหัตถกรรมนร.65 (ภาค)
7 ครูที่ปรึกษา โครงงานซอฟต์แวร์ ระดับเหรียญเงิน ศิลปหัตถกรรมนร.66 (ภาค)
8 ครูที่ปรึกษา Web Applications ระดับเหรียญทองแดง ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 (ภาค)
9 วิทยากร Google Apps for Education