งานห้องเรียนพิเศษ

นางอรอุมา คำเลิศ
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษECP
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธัญญาภรณ์ สมบัติ
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษEMSP
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายพนัส แก่นอาสา
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษSMTE
ครูประจำสาขาวิชาฟืสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 083-9337756
อีเมล์ : panas@narinukun.ac.th

นายชิติสรรค์ ไชยคุณ
ครู คศ.1
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษESP
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 082-3206591
อีเมล์ : chitisan.deis@eisth.org

นางผกาสวรรค์ สุทธิ ณ นาวิน
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้าสำนักงานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0822363979

นางกัลยา ตาน้อย
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้าสำนักงานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0872594769

นางอรทัย คำวงศ์
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมขวัญกำลังใจบุคลากร
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0862595088
อีเมล์ : orathai.kron@gmail.com

นางเครือวัลย์ ลาทอง
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้างานห้องพิเศษEMSP
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพิชญาดา สุยะรา
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษSMTE
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0988314234
อีเมล์ : Oxigen32@gmail.com

นางปวีณา แสงกล้า
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้าสำนักงานห้องเรียนพิเศษESP
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0897162911
อีเมล์ : paweenasangkla2555@gmail.com

นายราวี รอบโลก
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษECP
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0917575768
อีเมล์ : kruraweeroblok@gmail.com

นางชลิดา แสนทวีสุข
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : Chalida_bow@hitmail.com

นายอรรถพล แท่นแก้ว
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0850252527
อีเมล์ : sc09tattaphol@gmail.com

นางเสวย ศรีตะเขต
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 081-9558769
อีเมล์ : sawoei@hotmail.com

นางสาววรณัน ดาเหลา
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 080-7319614
อีเมล์ : praemai5789@hotmail.com

นางสาวรัชนีกร พัดมณีรัตน์
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0820122199
อีเมล์ : kethyus13@hotmail.com

นายสวราชย์ วงใหญ่
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0917206321
อีเมล์ : rung2519sw@gmail.com

นางสาวเบญจพร จันทร์จำปา
ครูคศ.1
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0812030879

นางวนิตา วารีหลั่ง
ครู คศ.1
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 090-2526674
อีเมล์ : wanita.duangbubpha@gmail.com

นางสาวสุกัญญา กัญกาญจนะ
ครูคศ.1
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0874534656
อีเมล์ : sukanya2inuk@gmail.com

นายสิทธิศักดิ์ พสุมาตร์
ครูคศ.1
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0850621428
อีเมล์ : spasumart@gmail.com

นายปรเมศวร์ สุธรรม
ครูคศ.1
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 082-7918427

นางสาวพิชญ์สินี ทองเหลือง
ครูคศ.1
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : pitsinee.th@narinukun.ac.th

นางสาวประวีณ์นุช พิมพ์เพ็ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : praweenut.p@narinukun.ac.th

นายวีระวัฒน์ ผกานนท์
พนักงานราชการ
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธิติวุฒิ วิทยเจษฎา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 099-8266396
อีเมล์ : edtdmbet@hotmail.com

นางสาวสุทธิดา สงสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0831274955
อีเมล์ : sutthida@narinukun.ac.th

นางสาวพรรณปพร วอทอง
เจ้าหน้าที่งานห้องเรียนพิเศษ

นางสาวกาญจนา รุ่งนภาเวทย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0610294356
อีเมล์ : kanjana.ru.59@ubu.ac.th

นายธงชัย ศิลาชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0924053073
อีเมล์ : thongchaigtr@gmail.com

นายสิริชาติ ภิรมย์ตระกูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0882337224
อีเมล์ : sirichart.p@narinukun.ac.th

นายสิทธิกร วงศ์วรรณา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0933393109
อีเมล์ : sittigorn@narinukun.ac.th

นายปรีชาลักษณ์ บุตรสา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0644917953
อีเมล์ : preechalak@narinukun.ac.th