ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

นางอรอุมา คำเลิศ
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษECP
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธัญญาภรณ์ สมบัติ
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษEMSP
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายพนัส แก่นอาสา
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษSMTE
ครูประจำสาขาวิชาฟืสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายชิติสรรค์ ไชยคุณ
ครู คศ.1
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษESP
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางธิดารัตน์ แก้วภมร
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้าสำนักงานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางนัยรัตน์ พงษ์เฉลียว
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้าสำนักงานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางผกาสวรรค์ สุทธิ ณ นาวิน
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้าสำนักงานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางกัลยา ตาน้อย
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้าสำนักงานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางอรทัย คำวงศ์
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมขวัญกำลังใจบุคลากร
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางเครือวัลย์ ลาทอง
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้างานห้องพิเศษEMSP
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพิชญาดา สุยะรา
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษSMTE
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางปวีณา แสงกล้า
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้าสำนักงานห้องเรียนพิเศษESP
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายราวี รอบโลก
ครู คศ.2(ครูชำนาญการ)
รองหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษECP
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางชลิดา แสนทวีสุข
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายอรรถพล แท่นแก้ว
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางเสวย ศรีตะเขต
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาววรณัน ดาเหลา
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเบญจพร จันทร์จำปา
ครูคศ.1
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางวนิตา วารีหลั่ง
ครู คศ.1
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุกัญญา กัญกาญจนะ
ครูคศ.1
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายสิทธิศักดิ์ พสุมาตร์
ครูคศ.1
ครูประจำสาขาวิชาเคมี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายปรเมศวร์ สุธรรม
ครูคศ.1
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวพิชญ์สินี ทองเหลือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวประวีณ์นุช พิมพ์เพ็ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายวีระวัฒน์ ผกานนท์
พนักงานราชการ
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายภัทรดนัย พลสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายธิติวุฒิ วิทยเจษฎา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอัญชิสา วรรณวัติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอุดมพร โสมาพิมพ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวหนึ่งฤทัย พลเทพ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุทธิดา สงสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพรรณปพร วอทอง
เจ้าหน้าที่งานห้องเรียนพิเศษ

นายณัฐวุฒิ พงษ์จันโอ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายเจษฎา สอนพงษ์
เจ้าหน้าที่ ICT