ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทิพวรรณ ศรีภาค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯกลุ่มงานเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0626642518
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
8 หมู่ 7 ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ปริญญาตรี/คบ. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี
2559 ปริญญาโท/วท.ม. คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537-2545 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2546-2549 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ครู คศ.2
2550-2551 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ครู คศ.2
2551-2558 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ครู คศ.3
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2558
2 หนึ่งแสนครูดี เนื่องในวันครูปีการศึกษา 2558
3 ครูดีเด่นเกียรติยศเหรียญทอง สพป.อบ.3 ปีการศึกษา 2548