ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิโรฒ ยืนยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0973325631
อีเมล์ : wirrot75@hotmail.com
ที่อยู่ :
255/1. ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 3400@
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2549 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล