กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปราณี บุญณราช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกนกวรรณ ธรรมานุชิต
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญา พวงธรรม
ครู คศ.3

นายบัณฑิต สกนธวัฒน์
ครู คศ.3

นางศิริพร ผลศิริ
ครู คศ.3

นางอาภัสรี พลศักดิ์
ครู คศ.3

นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์
ครู คศ.3

นางวันดี หล้าวิเศษ
ครู คศ.3

นางจุฬีลักษณ์ จิตหาญ
ครู คศ.3

นางอัมพร สวนมา
ครู คศ.3

นางสุภัสสรา สาระทิศ
ครู คศ.3

นางเรืองรัตน์ ไมตรี
ครู คศ.3

นางสาวภัคจิรา ประสมบูรณ์
ครู คศ.3

นางวราพร อุปัญญ์
ครู คศ.3

นางสาวเวียงคำ วงศ์คูณ
ครู คศ.3

นางกุลธิดา จรรยากรณ์
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ ศริพันธุ์
ครู คศ.3

นายธันยพัฒน์ ยศราวาส
ครู คศ.2

นางสาววรรณวิมล คำเชื้อ
ครู คศ.1

นางน้ำทิพย์ ทิพย์ศรีราช
ครู คศ.1

นางสาวเกศรา วงศ์รัตน์
ครู คศ.1

นางสาวณัฐณิช อังควณิช
ครู คศ.1

นางสาววรรษมน ศรีทานันท์
ครู คศ.1

นางสาวปฏิญญา อ่อนมิ่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรปรียา ศรีสุข
ครูอัตราจ้าง

นายปธานิน พลพวก
ครูอัตราจ้าง

นางสาววาทินี พลภูมิชัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอิสราภรณ์ อยู่นุ้ย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวประภัสสร สายแวว
ครูอัตราจ้าง

Mr. Michael Martyn
ครูอัตราจ้าง

Mr. Neil Evans
ครูอัตราจ้าง

Ms. Umi Matsuo
ครูอัตราจ้าง

Jiang Jiawei
ครูอัตราจ้าง

Nguyễn​ ​Ngọc​ ​Hùng​
ครูอัตราจ้าง

Mr.Romain Berton