ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1345794
Page Views 3004812
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฉันทนา พลพวก
ครู เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเกษกนก วรรณวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพัตรา แสงใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอาภัสรี พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ ธรรมานุชิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวนีย์ เขียนดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุณี ตันติเศรษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภรา สุขวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติกาญจน์ เหมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิช ศรีธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอภิญญา คลังแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ มีศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประกอบ ภูสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัทมา โหตระไวศยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐวดี วรสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภัสสรา สาระทิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมานิต ปัดภัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฬีลักษณ์ จิตหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเรืองรัตน์ ไมตรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัมพร สวนมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิมล สอนอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันดี หล้าวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฑามาศ ศริพันธุ์
ครูชำนาญการ

นายธันยพัฒน์ ยศราวาส
ครู

เกศรา วงศ์รัตน์
ครูผู้ช่วย

กุลธิดา จรรยากรณ์
ครู คศ.2

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com