ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฉันทนา พลพวก
ครู เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเกษกนก วรรณวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพัตรา แสงใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอาภัสรี พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ ธรรมานุชิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวนีย์ เขียนดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุณี ตันติเศรษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภรา สุขวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติกาญจน์ เหมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิช ศรีธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอภิญญา คลังแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ มีศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประกอบ ภูสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัทมา โหตระไวศยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐวดี วรสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภัสสรา สาระทิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมานิต ปัดภัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฬีลักษณ์ จิตหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเรืองรัตน์ ไมตรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัมพร สวนมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิมล สอนอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันดี หล้าวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฑามาศ ศริพันธุ์
ครูชำนาญการ

นายธันยพัฒน์ ยศราวาส
ครู

เกศรา วงศ์รัตน์
ครูผู้ช่วย

กุลธิดา จรรยากรณ์
ครู คศ.2