ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ดร.ฉันทนา พลพวก
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอาภัสรี พลศักดิ์
ครู คศ.3

นางกนกวรรณ ธรรมานุชิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางวันดี หล้าวิเศษ
ครู คศ.3

นางสาวสุภรา สุขวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/13

นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชร
ครู คศ.3

นางปัทมา โหตระไวศยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางณัฐวดี วรสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสุภัสสรา สาระทิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางจุฬีลักษณ์ จิตหาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

นางเรืองรัตน์ ไมตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13

นางอัมพร สวนมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13

นางพรพิมล สอนอาจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13

นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์
ครู คศ.3

นางสุพัตรา แสงใส
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ ศริพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาวเสาวนีย์ เขียนดี
ครู คศ.3

นางวราพร. อุปัญญ์
ครู คศ.3

นายบัณฑิต สกนธวัฒณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางปราณี บุญณราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/15

นางสาวสุกัญญา พวงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/12

นางศิริพร ผลศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวภัคจิรา ประสมบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางกุลธิดา จรรยากรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายธันยพัฒน์ ยศราวาส
ครู คศ.2

นางสาวศิรินยา ต้นสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/14

นางสาววรรณวิมล คำเชื้อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12

นางน้ำทิพย์ ทิพย์ศรีราช
ครู คศ.1

นางสาวเกศรา วงศ์รัตน์
ครู คศ.1

นางสาวณัฐณิช อังควณิช
ครู คศ.1

นางสาววรรษมน ศรีทานันท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/16

นายจิรัฏฐกานต์ ศรีภิรมย์
ครูผู้ช่วย