กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ดร.ฉันทนา พลพวก
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอาภัสรี พลศักดิ์
ครู คศ.3

นางกนกวรรณ ธรรมานุชิต
ครู คศ.3

นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์
ครู คศ.3

นางวันดี หล้าวิเศษ
ครู คศ.3

นางพรพิมล สอนอาจ
ครู คศ.3

นางปราณี บุญณราช
ครู คศ.3

นางจุฬีลักษณ์ จิตหาญ
ครู คศ.3

นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชร
ครู คศ.3

นางอัมพร สวนมา
ครู คศ.3

นางสุภัสสรา สาระทิศ
ครู คศ.3

นางเรืองรัตน์ ไมตรี
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญา พวงธรรม
ครู คศ.3

นางสาวภัคจิรา ประสมบูรณ์
ครู คศ.3

นายบัณฑิต สกนธวัฒน์
ครู คศ.3

นางวราพร อุปัญญ์
ครู คศ.3

นางศิริพร ผลศิริ
ครู คศ.3

นางกุลธิดา จรรยากรณ์
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ ศริพันธุ์
ครู คศ.3

นายธันยพัฒน์ ยศราวาส
ครู คศ.2

นางสาววรรณวิมล คำเชื้อ
ครู คศ.1

นางสาวศิรินยา ต้นสาร
ครู คศ.1

นางน้ำทิพย์ ทิพย์ศรีราช
ครู คศ.1

นางสาวเกศรา วงศ์รัตน์
ครู คศ.1

นางสาวณัฐณิช อังควณิช
ครู คศ.1

นางสาววรรษมน ศรีทานันท์
ครู คศ.1

นายจิรัฏฐกานต์ ศรีภิรมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปฏิญญา อ่อนมิ่ง
ครูผู้ช่วย

นายปธานิน พลพวก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิรปรียา ศรีสุข
ครูอัตราจ้าง

นางสาวญาตาวี ศรีสง่า
ครูอัตราจ้าง

นายกลยุทธ ธรรมานุชิต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวดวงฤทัย รัตนูปการ
ครูอัตราจ้าง

Mr. Marcel De Vries
ครูอัตราจ้าง

Mr. Thomas Wildoer
ครูอัตราจ้าง

Mr. Michael Martyn
ครูอัตราจ้าง

Mr. Neil Evans
ครูอัตราจ้าง

Ms. Umi Matsuo
ครูอัตราจ้าง

Nguyễn​ ​Ngọc​ ​Hùng​
ครูอัตราจ้าง

Jiang Jiawei
ครูอัตราจ้าง