เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นางสาวภาวีณี ชีวาภาคย์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เบอร์โทร : 0981453564
อีเมล์ : anni_6520@yahoo.co.th

นางทัศนีย์ ธิษาชัย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

นางสาวอรอุษา จักรกรณ์
เจ้าหน้าที่งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร : 0848282835
อีเมล์ : spu2542@gmail.com

นางสาวสิรภัทร เกษเพชร
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป

นายอิสรพร เฉวียงวาศ
เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวพรชนก ดอกรักษ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0914708983
อีเมล์ : ornpunjs9629@hotmail.com

นางสาวชนิดา บุญแล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน

นางรัชนี ต้นสาย
เจ้าหน้าที่งานโปรแกรมนานาชาติ
เบอร์โทร : 09 4305 6609
อีเมล์ : ratchanee159@gmail.com

นางสาวเกศราทิพย์ กุมภิโร
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เบอร์โทร : 0868671717
อีเมล์ : ketsarazaa@gmail.com

นางสาวพิสมัย โพธิ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวประภัสสร วิเชียรสาร
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายวรเมธ ตังคโณบล
เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

นางสาววรรณนิสา ธงศรี
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0889312238
อีเมล์ : wannisa.thongsri@narinukun.ac.th