เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นางสาวภาวีณี ชีวาภาคย์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เบอร์โทร : 0981453564
อีเมล์ : anni_6520@yahoo.co.th

นางทัศนีย์ ธิษาชัย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

นางสาวอรอุษา จักรกรณ์
เจ้าหน้าที่งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร : 0848282835
อีเมล์ : spu2542@gmail.com

นางสาวสิรภัทร เกษเพชร
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป

นายอิสรพร เฉวียงวาศ
เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวพรชนก ดอกรักษ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0914708983
อีเมล์ : ornpunjs9629@hotmail.com

นางสาวชนิดา บุญแล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน

นางรัชนี ต้นสาย
เจ้าหน้าที่งานโปรแกรมนานาชาติ
เบอร์โทร : 09 4305 6609
อีเมล์ : ratchanee159@gmail.com

นางสาวพิสมัย โพธิ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวประภัสสร วิเชียรสาร
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายวรเมธ ตังคโณบล
เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

นางสาววรรณนิสา ธงศรี
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0889312238
อีเมล์ : wannisa.thongsri@narinukun.ac.th

นางสาวเหมือนฝัน จันทร์เขียว
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

นางสาวพรวิมล อัมพันธุ์
เจ้าหน้าที่งานอนามัย

นายอภิมุข แสงสว่าง
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาววิจิตรา เพ็งมีศรี
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

นางสาวพรรณปพร วอทอง
เจ้าหน้าที่งานธุรการ งานห้องเรียนพิเศษ

นางสาวรมิตา พจนานะกิจ
เจ้าหน้าที่งานสระว่ายน้ำ

นายภคนันท์ ทองมี
เจ้าหน้าที่ ICT งานโปรแกรมนานาชาติ

นายพงศกรณ์ วงศ์บุรัชการ
เจ้าหน้างานศึกษาทางไกลและICT

นายณัทกร ศรีไทย
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์(Lab Boy)