ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นายปฏิพล สุขเกษม
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นางสาวภาวีณี ชีวาภาคย์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นางทัศนีย์ ธิษาชัย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

นางสาวอรอุษา จักรกรณ์
เจ้าหน้าที่งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

นางสาวสิรภัทร เกษเพชร
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป

นายอิสรพร เฉวียงวาศ
เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวฐิติรัตน์ หลักบุญ
เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวธมกร ดอกรักษ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวชนิดา บุญแล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน

นางสาวบงกช เจริญศิลป์
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นางสาวเอริน บุญรมย์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางรัชนี ต้นสาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการ Education Hub

นางสาวปิยธิดา แสงทอง
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

นางสาวปัทมา สายบุปผา
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

นายธเนศ สีตะริสุ
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและสารสนเทศโรงเรียน

นางสาวกัญญาพัชร ทองอ่อน
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวเกศราทิพย์ กุมภิโร
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล