ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นางสาวภาวีณี ชีวาภาคย์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นางทัศนีย์ ธิษาชัย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

นางสาวอรอุษา จักรกรณ์
เจ้าหน้าที่งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

นางสาวสิรภัทร เกษเพชร
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป

นายอิสรพร เฉวียงวาศ
เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวธมกร ดอกรักษ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวชนิดา บุญแล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน

นางรัชนี ต้นสาย
เจ้าหน้าที่งานโปรแกรมนานาชาติ

นางสาวปิยธิดา แสงทอง
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

นางสาวปัทมา สายบุปผา
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

นางสาวกัญญาพัชร ทองอ่อน
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวเกศราทิพย์ กุมภิโร
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวพิสมัย โพธิ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นายสิริชาติ ภิรมย์ตระกูล
เจ้าหน้าที่ DEPA