งาน IS

นางจริยา จันทวี
ครู คศ.3
หัวหน้างาน IS
เบอร์โทร : 0857747501
อีเมล์ : ่jariya@narinukun.ac.th

นางจรุงจิตต์ โลมรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวอุษณี แสงสุข
ครู คศ.3

นางวัชรี พลศรี
ครู คศ.3

นางสรินยา ศรีธัญ
ครู คศ.3

นางสาววรนัน ดาเหลา
ครู คศ.3

นางสุวารี เทียงธรรม
ครู คศ.3

นายราวี รอบโลก
ครู คศ.3

นายสัณหภาส อุทธา
ครูผู้ช่วย

นายวีระวัฒน์ ผกานนท์
พนักงานราชการ

นายทองคูณ คัดทวี
ครูอัตราจ้าง

นายสุรชัย อมรวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวอิสราภรณ์ อยู่นุ้ย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวประภัสสร สายแวว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิรภัทร บุตรราช
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิสมัย โพธิ์พา
ครูอัตราจ้าง

นายปรีชาลักษณ์ บุตรสา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิมลพรรณ พลทรัพย์ศิริ
ครูอัตราจ้าง