งาน IS

นางจริยา จันทวี
ครู คศ.3
หัวหน้างาน IS
เบอร์โทร : 0857747501
อีเมล์ : ่jariya@narinukun.ac.th

นางจรุงจิตต์ โลมรัตน์
ครูคศ.3 (ครูชำนาญการพิเศษ)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
เบอร์โทร : 091-8421752

นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ
ครู คศ.4

นายสุจิต ศรีงาน

นางเบญจพร อินทรสด

นางสาวศิรภัทร บุตรราช

นางสาวทอฟ้า ประสานทอง

นางชลสิตา มุกดา

นายวีระวัฒน์ ผกานนท์

นายราวี รอบโลก

นายสิทธิพรชัย กัลปดี

นายธีรยุทธ์ บุษบงค์

นางสาววรนัน ดาเหลา

นางสาวอิสราภรณ์ อยู่นุ้ย

นายสุรชัย อมรวงศ์

นางนวมนตณ์ มากมี

นางสาวณัฐวณิช อังควณิช

นางสาวประภัสสร สายแวว

นางพิกุล ประสมทอง