ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวีระพงษ์ วันทา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวีระชัย วรสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/11

นางศศิญดา ยุทธภิญโญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/13

นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางนภาพร วิเวกวินย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ้งเพชร ทองคำสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายวีระพล ก้อนทองดี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายทองคำ มากมี
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/13