กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวีระพงษ์ วันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0986247565

นายวีระชัย วรสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0849625847

นางศศิญดา ยุทธภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
เบอร์โทร : 0850246494

นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางนภาพร วิเวกวินย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ้งเพชร ทองคำสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0817908042
อีเมล์ : roongpett@gmail.com

นายวีระพล ก้อนทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทองคำ มากมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/13
เบอร์โทร : 0880399991
อีเมล์ : tmtm2010@gmail.com