ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1345795
Page Views 3004813
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธารทิพย์ ทานะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางวิภา ศรีมากรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางชื่นจิตต์ บุตรศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเจริญ หิปะนัด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระชัย วรสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสมปอง ตรุวรรณ์
ครู เชี่ยวชาญ

นางศศิธร คำมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไล แก้วลา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางศศิญดา ยุทธภิญโญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางขจีรัตน์ นนทะภา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางญาดา ชมภูนุกูลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนภาพร วิเวกวินย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางรุ้งเพชร ทองคำสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายบรรหาญ จันทาป
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระพงษ์ วันทา
ครูชำนาญการ

นายทองคำ มากมี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ จันทร์เพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจิราวรรณ ภูติจันทร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสินีนารถ ชนะรัตนุบล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางธิดารัตน์ แก้วภมร
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางทิพวรรณ ศรีภาค์
ครู คศ.3

นายวีระพล ก้อนทองดี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายชัชวาล ใจโชติ
ครู คศ.1

นายราวี รอบโลก
ครู คศ.1

นางสาวจีรนันท์ สุสิงห์
ครู คศ.1

นายวีระวัฒน์ ผกานนท์
พนักงานราชการ

ว่าที่ รต. เทพเทวัน ศรีหะจันทร์
พนักงานราชการ

นายพีรวิชญ์ สุทธิทรัพย์
พนักงานราชการ

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com