ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีระพงษ์ วันทา
ครูชำนาญการ

นายเจริญ หิปะนัด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระชัย วรสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/11

นางศศิญดา ยุทธภิญโญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/13

นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางขจีรัตน์ นนทะภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นางญาดา ชมภูนุกูลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางนภาพร วิเวกวินย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ้งเพชร ทองคำสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายสุวิทย์ จันทร์เพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวีระพล ก้อนทองดี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ