ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

นายวิโรจน์ ดวงมาลา
ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียน

นายสุนทร มังคลา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางราตรี บุญอ่อน
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางประภาพรรณ ประทีปะเสน
กรรมการ

นางสุภาภรณ์ สุรพัฒน์
กรรมการ

แพทย์หญิงเพ็ญจันทร์ สายพันธ์
กรรมการ

นางสิรินีย์ บุญหมั่น
กรรมการ

นายประพล ตระการไทย
กรรมการ

นางเมตตา อินทรัตน์
กรรมการ

นางสุเมตตา สายโสภา
กรรมการ

นางธนพรรณ วรวิบูลย์สวัสดิ์
กรรมการ

นางสาวปิยวรรณ โกมลวิชญ์
กรรมการ

นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา
กรรมการ

นางขจีรัตน์ นนทะภา
เลขานุการ

นางพิกุล ประสมทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ