ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุทธิพงษ์ เนื้ออ่อน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0633967173
อีเมล์ : mao-chester@hotmail.com
ที่อยู่ :
46/1 ถนนชยางกูร ซอยชยางกูร12.2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 วท.บ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล