ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : pimsuda9@gmail.com
ที่อยู่ :
359 หมู่ 10
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ธ.ค.2547 โรงเรียนบ้านดอนก่อน อาจารย์ 1 ระดับ 3
21 ส.ค.2549 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี ครู คศ.1
1 ต.ค. 2554 โรงเรียนนารีนุกูล ครู คศ.2
16 ต.ค. 2555-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด ‘นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อการเดินทาง’ โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 Bridge 2 Inventor 2016 ระดับประเทศ ระหว่าง 10-12 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
2 เกียรติบัตรได้รับคัดเลือก บุคลากร ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ สหวิทยาเขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ พุทธศักราช ๒๕๕๖
3 เกียรติบัตรรางวัลรับรางวัล ระดับดีเด่น ประเภทการประกวดสื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
4 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมนักเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศดับ ๑ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
5 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานหุ่นยนต์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
6 เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556
7 เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔