ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเอื้อนทิพย์ สุกุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0883778180
อีเมล์ : auantip@gmail.com
ที่อยู่ :
999/151 หมู่บ้านสารินเรสซิเดนท์ หมู่ 18 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ครุศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2540 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ3
2543 โรงเรียนมัธยมแมด อาจารย์ 1 ระดับ4
2552 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ครูชำนาญการ
3 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนารีนุกูล (ปัจจุบัน) ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททดลอง เหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ