ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญจันทร์ ถือสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0818773244
อีเมล์ : Ksp205@ hotmail.com
ที่อยู่ :
205 บ้านการ์เด็นโฮม1 หมู่ 11 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี/คบ. วิทยาลัยครูกาณจนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530-2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เป็นครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คุรุสภา)