ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานราชการ

นายจิรารุวัฒน์ ปัตพรรณา
พนักงานราชการ
ครูผู้สอน

นายวีระวัฒน์ ผกานนท์
พนักงานราชการ (คอมพิวเตอร์)

นายสุรชัย อมรวงค์
พนักงานราชการ (สังคมศึกษา)

นางสาวชนกรัตน์ ศรีแสง
พนักงานราชการ