ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานราชการ

นายวีระวัฒน์ ผกานนท์
พนักงานราชการ (คอมพิวเตอร์)

นายสุรชัย อมรวงค์
พนักงานราชการ (สังคมศึกษา)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปนิดา สนิทนวล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5