พนักงานราชการ

นายวีระวัฒน์ ผกานนท์
พนักงานราชการ (คอมพิวเตอร์)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : krutop@hotmail.com

นายสุรชัย อมรวงค์
พนักงานราชการ (สังคมศึกษา)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3