ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสรินยา ศรีธัญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0943062910
อีเมล์ : benten.tri@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ปริญญาตรี/กศ.บ. มศว.ประสานมิตร/วิทยาศาสตร์-เคมี
2554 ปริญญาโท/ค.ม. มรภ.มหาสารคาม/วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
8พ.ค.2538(บรรจุเข้ารับราชการ) โรงเรียนนารีนุกูล(ปัจจุบัน) ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบฝึกเสริมทักษะวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2 การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3