ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1345790
Page Views 3004808
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุดชีวัน ไทยเนียม
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจินตนา สื่อยรรยงศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางแจ่มจิตต์ แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศิริศักดิ์ แสนทวีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนันท์ เผ่าภูรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพร้อมพร ไตรศิวะกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทรชนันท์ โทบุดดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมสรี อุทัยพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเครือวัลย์ บุญรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเฉลยสุข จันทร์ประจำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรนุช เอื้ออารีเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรยุทร บุบษงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฟุ้งเฟื่อง เชาวรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนุชนาถ ก้อนคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวผกาแก้ว เอกก้านตรง
ครู คศ.1

นางสาวอ้อมเดือน แซ่อุ่น
ครู คศ.1

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com