ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศิริศักดิ์ แสนทวีสุข
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางแจ่มจิตต์ แสงจันทร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวผกาแก้ว เอกก้านตรง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางอุบลวรรณ เกตุอินทร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจินตนา สื่อยรรยงศิริ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางเฉลยสุข จันทร์ประจำ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางพร้อมพร ไตรศิวะกุล
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรนุช เอื้ออารีเลิศ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมศรี อุทัยพันธ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางเครือวัลย์ บุญรมย์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภรณ์นภัส กนกชยพร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรยุทธ บุษบงค์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางอังสนา หาริวร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอ้อมเดือน แซ่อุ่น
ครู

นางสาวพิมพ์กัญญา คำดี
ครู คศ.3

นางสาวนุชนาถ ก้อนคำ
ครู

นางสาวทิวาพร สมดวง
ครูผู้ช่วย

นางนุชรินทร์ รังษีกาญจน์ส่อง
ครู คศ.1

จิราภรณ์ ศรีคุณ
ครูอัตราจ้าง