ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศิริศักดิ์ แสนทวีสุข
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางแจ่มจิตต์ แสงจันทร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวผกาแก้ว เอกก้านตรง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอุบลวรรณ เกตุอินทร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/15

นางพร้อมพร ไตรศิวะกุล
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางเครือวัลย์ บุญรมย์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/12

นางสาวภรณ์นภัส กนกชยพร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายธีรยุทธ บุษบงค์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอ้อมเดือน แซ่อุ่น
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพิมพ์กัญญา คำดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนุชนาถ ก้อนคำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวทิวาพร สมดวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางนุชรินทร์ รังษีกาญจน์ส่อง
ครู คศ.1