กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายศิริศักดิ์ แสนทวีสุข
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0810729646
อีเมล์ : sirisak49@gmail.com

นางแจ่มจิตต์ แสงจันทร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 094-2837232
อีเมล์ : ่jamjit.2508.jj@gmail.com

นางสาวผกาแก้ว เอกก้านตรง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 087-686-3060
อีเมล์ : ms.kaew05@gmail.com

นางอุบลวรรณ เกตุอินทร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/15
เบอร์โทร : 0826018899

นางเครือวัลย์ บุญรมย์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/12
เบอร์โทร : 0810676019
อีเมล์ : -

นางสาวภรณ์นภัส กนกชยพร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0629053665
อีเมล์ : tracha07@gmail.com

นายธีรยุทธ บุษบงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0917875080
อีเมล์ : thbookh@gmail.com

นางสาวพรสวรรค์ คำบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0933650151
อีเมล์ : Pimpthai07@gmail.com

นางสาวพิมพ์กัญญา คำดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
เบอร์โทร : 0982956178
อีเมล์ : pimkanyakamdee@gmail.com

นางสาวนุชรินทร์ รังษีกาญจน์ส่อง
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0810728927
อีเมล์ : Tuza312@gmail.com

นางสาวอ้อมเดือน แซ่อุ่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 089-5856689
อีเมล์ : aom.amm12@hotmail.com

นางสาวนุชนาถ ก้อนคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
เบอร์โทร : 0849328726 , 0902611204
อีเมล์ : ืีnuchanat@narinukun.ac.th

นางทิวาพร สมดวง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0859295517
อีเมล์ : tivaporn.s@narinukun.ac.th

นายทองคูณ คัดทวี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
เบอร์โทร : 0985857454
อีเมล์ : tongkoon23886@gmail.com

นางสาววรรณรดา ประชุมวงษ์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0612677785
อีเมล์ : wanrada.pr@gmail.com

นายนิติธร เถาว์รินทร์
ครูผู้ช่วย