ลูกจ้างประจำ

นายศักดา ธิศาเวช
ครูช่วยสอน

นายพิเชษฐ์ ทองวิเศษ
ครูช่วยสอน

นายเชิดศักดิ์ สุขพันธ์
พนักงานขับรถยนต์