ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางหนูเพียร ปรุโปร่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฉวีวัณณ์ ทองคำใส
ครู คศ.3

นางภัคฐ์พิชา นนทา
ครู คศ.3

นางพิสมัย แก่นก่อ
ครู คศ.3

นางสาวมะลิวัลย์ เสนาพรหม
ครู คศ.3

นางยุพาภรณ์ กีฬา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุทิน พรหมจันทร์
ครู คศ.3

นางกนกภรณ์ อมรสิน
ครู คศ.3

นายกิตติพงษ์ ประชุมแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางศิริวัฒน์ สาดศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางละมัย ลำภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลำใย แจ่มใส
ครู คศ.3

นางสายสมร พันธุ์เพ็ง
ครู คศ.3

นางสาวแจ่มใส พุทธจักร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุษบา ด้านพรหม
ครู คศ.3

นางพิรุณ ทองกลม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ

แก่นจันทน์ แสนทวีสุข
ครู คศ.3

นางกฤษณา ทศโยธิน
ครู คศ.3

นางเศวตกนิษฐ์ ศรีสนาย
ครู คศ.3

นางเอื้องรัก กออินทร์
ครู คศ.3

ว่าที่พันตรีวุฒินันท์ มณี
ครู คศ.3

นางศิริกานดา วงษ์สามารถ
ครู คศ.1

นางสาวศิรินาฏ บุญนำ
ครูผู้ช่วย