ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางหนูเพียร ปรุโปร่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฉวีวัณณ์ ทองคำใส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

นางภัคฐ์พิชา นนทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางพิสมัย แก่นก่อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวมะลิวัลย์ เสนาพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสุทิน พรหมจันทร์
ครู คศ.3

นางกนกภรณ์ อมรสิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นายกิตติพงษ์ ประชุมแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/13

นางศิริวัฒน์ สาดศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางละมัย ลำภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลำใย แจ่มใส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/15

นางสายสมร พันธุ์เพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวแจ่มใส พุทธจักร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นางสาวบุษบา ด้านพรหม
ครู คศ.3

นางพิรุณ ทองกลม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

แก่นจันทน์ แสนทวีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

นางกฤษณา ทศโยธิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางเศวตกนิษฐ์ ศรีสนาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางเอื้องรัก กออินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10

ว่าที่พันตรีวุฒินันท์ มณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางศิริกานดา วงษ์สามารถ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/15

นางสาวศิรินาฏ บุญนำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4