ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลแห่งคุณภาพ OBEC QA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,11:33  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,11:32  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูเกียรติยศยอดเยี่ยม สาขาศิลปะ(นาฎศิลป์)ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี่ 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28
ชื่ออาจารย์ : นางวิไล ทะวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,11:39  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูเกียรติยศยอดเยี่ยม สาขาศิลปะ(นาฎศิลป์)ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี่ 2549 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28
ชื่ออาจารย์ : นางวิไล ทะวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,11:37  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี"ประจำปี2555 ระดับชาติ ครุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางวิไล ทะวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,11:34  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.)
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,09:50  อ่าน 335 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 จากสมาคมรองผุ้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,09:49  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางทรรศนีย์ วรรณตรง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,09:28  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด ไชยวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายวิชาการ
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,11:06  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคลากรทางการศึกษา "ดีเด่น" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอุษา จักรกรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,11:33  อ่าน 438 ครั้ง
รายละเอียด..