ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางทรรศนีย์ วรรณตรง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,09:28  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด ไชยวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายวิชาการ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,11:06  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคลากรทางการศึกษา "ดีเด่น" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอุษา จักรกรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,11:33  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุน สวช. ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ระดับเหรียญทอง ครู Master teacher ระดับม.ต้น สำนักทดสอบกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภรณ์นภัส กนกชยพร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,09:27  อ่าน 415 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคลากรทางการศึกษา "ดีเด่น" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธมกร ดอกรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,10:25  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคลากรทางการศึกษา "ดีเด่น" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 57 ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภาวีณี ชีวาภาคย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,21:49  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ฯได้พัฒนาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.47
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,15:11  อ่าน 231 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,15:09  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูแบบอย่างที่ดีด้านการอ่าน "ครูนักอ่านยอดเยี่ยม" โครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม ถือสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,10:13  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : For completing a Thailand-Australia Partnering Project Workshop 18-19 July 2016 at Narinukun School Ubon Ratchathani, Thailand
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม ถือสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,10:12  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..