ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.)
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,09:50  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 จากสมาคมรองผุ้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,09:49  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางทรรศนีย์ วรรณตรง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,09:28  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด ไชยวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายวิชาการ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,11:06  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคลากรทางการศึกษา "ดีเด่น" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอุษา จักรกรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,11:33  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุน สวช. ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ระดับเหรียญทอง ครู Master teacher ระดับม.ต้น สำนักทดสอบกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภรณ์นภัส กนกชยพร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,09:27  อ่าน 458 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคลากรทางการศึกษา "ดีเด่น" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธมกร ดอกรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,10:25  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคลากรทางการศึกษา "ดีเด่น" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 57 ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภาวีณี ชีวาภาคย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,21:49  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ฯได้พัฒนาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.47
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,15:11  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,15:09  อ่าน 251 ครั้ง
รายละเอียด..