ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววีรนุช อุดมคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
ครูประจำสาขาวิชาเคมี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0905977773
อีเมล์ : ้hikaru4kai@gmail.com
ที่อยู่ :
82 หมู่ 19 บ้านแจลแลน ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาตรี /การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/วิทยาศาสตร์-เคมี
2559 ปริญญาโท/วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/วิทยาศาสตร์ศึกษา(การสอนเคมี)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 สิงหาคม 2554 โรงเรียนนารีนุกูล (ปัจจุบัน) ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1