ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจพร อินทรสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0856333688
อีเมล์ : benjaporn.in@gmail.com
ที่อยู่ :
44 หมู่ 18 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี/วท.บ.เคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/สาขาวิชาเอกเคมี
2549 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศิลปากร/ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2554 วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาวิชาเอกเคมี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2550 โรงเรียนดงยางวิทยาคม ครูผู้ช่วย
11 มกราคม 2551 โรงเรียนนารีนุกูล ครูผู้ช่วย
1 สิงหาคม 2552 โรงเรียนนารีนุกูล ครู คศ.1
1 สิงหาคม 2554 โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการ ระดับ คศ.2
22 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการสื่อสารและการนำเสนอ IS2 ระดับ ม.5
2 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
3 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ระดับ ม.4-6
4 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
5 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
6 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
7 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
8 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ว 31102 เคมีพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง พันธะไอออนิก
10 รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรายวิชาเคมี4 รหัสวิชา ว30224 เรื่อง เคมีอินทรีย์