ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจุไรรัตน์ หลักชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0815493461
อีเมล์ : Jurairat@narinukun.ac.th
ที่อยู่ :
134 หมู่ 14 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ปริญญาตรี/ค.บ.ชีววิทยา วิทยาลัยครูนครราชสีมา/สาขาวิชาเอกชีววิทยา
2553 ปริญญาโท/ค.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 ตุลาคม 2536 โรงเรียนนาจะหลวย อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2539 โรงเรียนนาจะหลวย อาจารย์ 1 ระดับ 4
7 กันยายน 2541 ช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 ตุลาคม 2542 โรงเรียนนาจะหลวย อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 พฤศจิกายน 2545 ย้ายและแต่งตั้ง โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 5
7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา โอนไปสังกัด สพฐ. อาจารย์ 2 ระดับ ุ6
1 ตุลาคม 2546 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อาจารย์ 2 ระดับ ุ6
1 คุลาคม 2547 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อาจารย์ 2 ระดับ 7
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ครู คศ.2
28 มีนาคม 2554 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ.3
1 เมษายน 2554 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ.3
24 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
2 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
3 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
4 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2555
5 ครูดีเขตพื้นที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปี 2550
6 ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด(QAD) ปี2549
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ว 30244 ชีววิทยา 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ แก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
8 รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน