ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรัตติยา ตุ้มอ่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
ครูประจำสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0817891277
อีเมล์ : Rattiya1277@gmail.com
ที่อยู่ :
313/8 ถนนกันทรลักษ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสุรินทร์ /วิทยาศาสตรืทั่วไป
2557 ปริญญาโท/ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล