คณะผู้บริหาร

นายสุรชัย โสภาพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล

นางนิธิวดี วรเดช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลเเละงบประมาณ
เบอร์โทร : 0801690088
อีเมล์ : nithiwadee2509@gmail.com

นางกมลวรรณ ศรีมันตะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางระฑิยา อังคุระษี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวพชิรา บุญปัญญา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน