คณะผู้บริหาร

ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล
เบอร์โทร : 087-247-4949
อีเมล์ : chanpracham2561@gmail.com

นางนิธิวดี วรเดช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0801690088
อีเมล์ : nithiwadee2509@gmail.com

นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0892810891
อีเมล์ : kag.wanphen@gmail.com / wanphen@narinukun.ac.th

นางปารดา ไชยรักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นางกมลวรรณ ศรีมันตะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน