ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจินตนา ทองแจ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกษม ถือสัตย์
ครู คศ.3

นางนวลอนงค์ หล่าบรรเทา
ครู คศ.3

นายประดิษฐ์ แสงใส
ครู คศ.3

นางนิตยา สาระ
ครู คศ.3

นายการุณย์ พูลเพิ่ม
ครู คศ.3

นางรุ่งทิวา ภูมิเขียว
ครู คศ.3

นางใบศรี ปัดน้อย
ครู คศ.3

นายสุจิต ศรีงาน
ครู คศ.3

นางนวมนตณ์ มากมี
ครู คศ.3

นางนภิสพันธุ์ ครองยุทธ
ครู คศ.3

นางสุชนนี สุวรรณเนตร
ครู คศ.3