ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประดิษฐ์ แสงใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกษม ถือสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนวลอนงค์ หล่าบรรเทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจินตนา ทองแจ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา สาระ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายการุณย์ พูลเพิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งทิวา ภูมิเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางใบศรี ปัดน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุจิต ศรีงาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนวมนตณ์ มากมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภิสพันธุ์ ครองยุทธ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุชนนี สุวรรณเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ