ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจินตนา ทองแจ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกษม ถือสัตย์
ครู คศ.3

นายประดิษฐ์ แสงใส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางใบศรี ปัดน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นายสุจิต ศรีงาน
ครู คศ.3

นางนวมนตณ์ มากมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/14

นางนภิสพันธุ์ ครองยุทธ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นางสุชนนี สุวรรณเนตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางวิไล ทะวีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6