ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชัชวาล ใจโชติ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0952266195
อีเมล์ : krukeng@narinukun.ac.th
ที่อยู่ :
เลขที่ 679/1 หมู่บ้านภัคภิรมย์1 ซอยศิริพร17 ถนนคลังอาวุธ หมู่15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2544-2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2551-2555 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2560-2561 โรงเรียนนารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
26 กรกฎาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
พ.ศ.2548-2549 บมจ.ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พนักงาน MIS
พ.ศ.2549-2552 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ครูผู้สอน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ.2552-2555 โรงเรียนบ้านเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต3 ครูผู้ช่วย
พ.ศ.2555-2559 โรงเรียนนารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม.1-3