ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุพจน์ ปัญจพงษ์
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพิกุล เทพพิพิธ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายวรเทพ ทองผาย
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายอนุกูล ยาตา
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสนิท สาระทิศ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายประภาส ทิมา
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางลักษมี แถมพันธ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ เหล็งสุดใจ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุษณี แสงสุข
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางพิกุล ประสมทอง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายประจักษ์ นนทะภา
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ