ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุพจน์ ปัญจพงษ์
ครู เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพิกุล เทพพิพิธ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวรเทพ ทองผาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุกูล ยาตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสนิท สาระทิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประภาส ทิมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลักษมี แถมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ เหล็งสุดใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุษณี แสงสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิกุล ประสมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประจักษ์ นนทะภา
ครูชำนาญการพิเศษ