ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุพจน์ ปัญจพงษ์
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุกูล ยาตา
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสนิท สาระทิศ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายประภาส ทิมา
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางลักษมี แถมพันธ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายนิพนธ์ เหล็งสุดใจ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/10

นางสาวอุษณี แสงสุข
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นางพิกุล ประสมทอง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

นายประจักษ์ นนทะภา
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ว่าที่พันตรีวุฒินันท์ มณี
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น