ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจุฬีลักษณ์ จิตหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี/ ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29 กรกฎาคม 2530-2536 โรงเรียนบ้านหนองเทา อ.คำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2537-2545 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 7
2546 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก จ.พิษณุโลก อาจารย์ 2 ระดับ 7
2547-2548 โรงเรียนนารีนุกูล 2 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อ่าจารย์ 2 ระดับ 7
2549 -ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หน่ึงแสนครูดี
2 ครูแกนนำ