ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา พวงธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0862573330
อีเมล์ : pusukanya@yahoo.com
ที่อยู่ :
48 เทศบาล 7 อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190
เครื่องราช : ทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ศศ.ม. มหาวิทยาลััยอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2537-พ.ศ.2539 โรงเรียนพนาศึกษา อาจารย์ 1 ระดับ 3
พ.ศ. 2539-2559 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 3
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล