ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววรรษมน ศรีทานันท์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาญี่ปุ่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0914708894
อีเมล์ : watsamon_song@hotmail.com
ที่อยู่ :
450 ม.11 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล
2560 ศษ.บ. การสอนภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล