ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธันยพัฒน์ ยศราวาส
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : Thanyaphat@narinukun.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล