ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณวิมล คำเชื้อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาญี่ปุ่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0852029196
อีเมล์ : b_buta@hotmail.com
ที่อยู่ :
200 หมู่12 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาตรี /ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี /คณะศิลปศาสตร์ /สาขาภาษาญี่ปุ่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล