ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ดร.ฉันทนา พลพวก
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8798474
อีเมล์ : praewponpuak@hotmail.com
ที่อยู่ :
93 หมู่ 18 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราช : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี/ ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี/ วิชาภาษาอังกฤษ
2548 ปริญญาโท/ ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/การบริหารการศึกษา
2561 ปริญญาเอก / ปร.ด. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี/ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
บรรจุ 10 ตุลาคม. 2528 / โรงเรียนเดชอุดม. จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์1 ระดับ3
2537 โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ อาจารย์ 1 ระดับ 4
2549 โรงเรียนนารีนุกูล. จังหวัดอุบลราชธานี ครู. วิทยฐานะครูชำนาญการ
2550 โรงเรียนนารีนุกูล. จังหวัอุบลราชธานี ครู. วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
20กันยายน2556 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ครู. วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้” ประจำปี ๒๕๔๖
2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘
3 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling ) ระดับ ม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔
4 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗
5 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการแข่งขัน เล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling ) ระดับ ม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
6 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประเภท วิชาชีพครู ประจำปี ๒๕๕๔
8 รางวัล “ครูสอนดี” สอนรางวัล ครูสอนดี สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้กับศิษย์ ยกย่อง เชิดชู ครูสอนดี ประจำปี ๒๕๕๔
9 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๔
10 รางวัล ครูผู้มีผลงานนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษา ในการนำเสนอผลงานโรงเรียน ครูและนักเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล TOWARDS WORLD – CLASS EDUCATION ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง ประจำปี ๒๕๕๓
12 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับ ม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ จังหวัดชัยภูมิ
13 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๐
14 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการแข่งขัน เล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling ) ระดับ ม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
15 รางวัลคุรุสดุดี ระดับประเทศ ประจำปี 2556
16 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒
17 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔
18 “ครูดีในดวงใจ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕”