ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเรืองรัตน์ ไมตรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0848249944
อีเมล์ : yaewyaew@gmail.com
ที่อยู่ :
600/4 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ปริญญาตรี (ศศ.บ) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2554 ปริญญาโท (ค.ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540 - 2550 โรงเรียนนาคำวิทยา ครู
2551 - 2560 โรงเรียนนารีนุกุล ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล