ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ศศ.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2542 ค.บ. สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2546 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อาจารย์ 1 ระดับ 4
2553 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล