ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุภัสสรา สาระทิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0868669498
อีเมล์ : ๋ J_supassara@hotmail.com
ที่อยู่ :
375 หมู่ 1 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ปริญญาตรี/กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
2555 ปริญญาโท/ศษ.ม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2535-2541 โรงเรียนประสาทวิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2541-2547 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 7
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การสะกดคำภาษาอังกฤษ NJspelling bee ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2559-2560
2