ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกนกวรรณ ธรรมานุชิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0872502524
อีเมล์ : kanokwantuk@hotmail.com
ที่อยู่ :
46/1 ถ.ภาษีเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ปริญญาตรี/กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2534-พ.ศ.2537 โรงเรียนนากระแซงศึกษา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
พ.ศ.2537-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล