ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัมพร สวนมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0878693236
อีเมล์ : suanma97@gmail.com
ที่อยู่ :
116 หมู่ 17 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 ปริญญาตรี/ศิลปศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/สาขาภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538-2552 โรงเรียนผักแพววิทยา อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ครู ค.ศ. 2
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ครู ค.ศ.3
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ครู ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล