ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเกศรา วงศ์รัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : ketgookkig@gmail.com
ที่อยู่ :
72 หมู่ 1 ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 มัธยมศึกษา โรงเรียนนารีนุกูล
2559 ปริญญาตรี/ กศ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
เมษายน- กันยายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ อาจารย์
ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูแกนนำ Boot Camp Cohort 4 ศูนย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช