ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเกศรา วงศ์รัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 มัธยมศึกษา โรงเรียนนารีนุกูล
2559 ปริญญาตรี/ กศ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2562 ปริญญาโท/ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
เมษายน- กันยายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ อาจารย์
ตุลาคม 2559 - 2561 โรงเรียนนารีนุกูล ครูผู้ช่วย
ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูแกนนำ Boot Camp Cohort 4 ศูนย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช