ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกุลธิดา จรรยากรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0864195951
อีเมล์ : yhokthida@gmail.com
ที่อยู่ :
63 หมู่ 12 ถ.สมเด็จ ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาการบริหารการศึกษา
2542 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารีนุกูล แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2546 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) เกียรตินิยม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี เอกภาษาอังกฤษ
2544 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลับสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548 - 2552 โรงเรียนบ้านคำอุดม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ครูผู้ช่วย - ครูคศ.1
2552 - 2554 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ครู คศ.1
2554 - 2559 โรงเรียนวิจิตราพิทยา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ครู คศ.2
2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูแกนนำ Boot Camp Cohort 6 ศูนย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
2 หนึ่งแสนครูดี