ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศิริพร ผลศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0945162469
อีเมล์ : amsiriphonsiri@gmail.com
ที่อยู่ :
419หมู่ 8 ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาโท บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี2540 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ3
ปี 2543 -ปี 2560 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปี 2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล