ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวันดี หล้าวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0898788645
อีเมล์ : ่joykooncake@hotmail.com
ที่อยู่ :
21 ซ.สุขาอุปภัมภ์1 ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าแชง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
2538 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
2541 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
2545 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
2549 ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สพท.ปัตตานี เขต 2 อาจารย์ 1 ระดับ 3
9 พฤศจิกายน 2549 โรงเรียนบ้านทับใหม่ ครู
18 พฤษภาคม 2553 โรงเรียนโน้นค้อวิทยาคม อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ สพม.28 ครู
3 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนโน้นค้อวิทยาคม อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ สพม.28 ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
25 ธันวาคม 2555 โรงเรียนโน้นค้อวิทยาคม อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ สพม.28 ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ ม.ปลายระดับภาค มูลนิธีเปรม ติณสูลานนท์ ปี พ.ศ.2560
2 รางวัลชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ ม.ปลายระดับจังหวัด มูลนิธีเปรม ติณสูลานนท์ ปี พ.ศ.2560
3 รางวัลชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ ม.ปลายระดับจังหวัด มูลนิธีเปรม ติณสูลานนท์ ปี พ.ศ.2559
4 ทุนศึกษาดูงานของ สพฐ. ณ ประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ.2559
5 ครูดีไม่มีอบายมุข ปี พ.ศ.2557
6 หนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ.2555